De Rijksrecherche staat voor een eerlijke overheid. Als opsporingsdienst richt zij zich vooral op misdrijven die de rechtsstaat en daarmee het aanzien van en het vertrouwen in de overheid (kunnen) ondermijnen. De Rijksrecherche valt als opsporingsdienst onder het gezag en beheer van het College van procureurs-generaal. De Rijksrecherche is een onpartijdige instantie die (vermeend) strafbaar gedrag binnen de overheid onderzoekt. Naast de rol als opsporingsdienst fungeert de Rijksrecherche ook als sparringpartner voor bestuurders op momenten dat een bestuurder het gevoel heeft dat er sprake is van mogelijke integriteitsschendingen.

De Rijksrecherche doet onderzoek naar feiten of gedragingen die de integriteit van de overheid ernstig kunnen aantasten, bijvoorbeeld als ambtsdragers en andere functionarissen van de (semi-)overheid misdrijven begaan. In grote lijnen betreft het opsporingsonderzoeken naar corruptie, valsheid in geschrift, fraude of schending van de geheimhoudingsplicht. 

Ook doet de Rijksrecherche onderzoek als slachtoffers vallen door geweldstoepassing door de overheid, vaak door de politie. 

Rijksrecherche

139 oriënterende, feiten- en strafrechtelijke onderzoeken in 2018

De Rijksrecherche verrichtte in 2018 139 oriënterende, feiten- en strafrechtelijke onderzoeken. Daarnaast stelde de Rijksrecherche ook een aantal bestuurlijke rapportages op. Nog nooit eerder deed de Rijksrecherche zoveel zaken. Ook zijn onderzoeken complexer geworden. Dat legt aanmerkelijke druk op de capaciteit. Om het grote werkaanbod met de beschikbare capaciteit aan te kunnen en de bijzondere expertise van andere diensten te kunnen gebruiken, werd ook in 2018 de samenwerking met netwerkpartners gezocht, als het onderzoek zich daarvoor leende.

Het aantal lek- en corruptiezaken is in vergelijking met 2017 gestegen. Het gaat daarbij om zeer ernstige en complexe zaken waarbij ook regelmatig contacten met de georganiseerde criminaliteit worden waargenomen. Deze onderzoeken zijn zeer intensief, kennen een groot afbreukrisico en kosten veel capaciteit en expertise. 

In 2018 steeg het aantal corruptiezaken van 22 naar 33 en het aantal lekzaken van 23 naar 32. 

Onderzoeken Rijksrecherche in 2018

In het oog springend was de strafzaak tegen een voormalig politieman uit Weert. Hij zocht regelmatig in een politiesysteem naar informatie over verschillende personen en lopende onderzoeken en deelde die informatie tegen betaling om bepaalde personen te waarschuwen en op de hoogte te stellen van tegen hen gerichte onderzoeken en ingezette opsporingsmiddelen. Op 19 februari 2018 veroordeelde de rechter hem tot een gevangenisstraf van 5 jaar. Ook mag hij 10 jaar geen publieke functie uitoefenen. Tegen dit vonnis is hoger beroep ingesteld. 

In 2018 onderzocht de Rijksrecherche 27 schietincidenten. Dat is in lijn met het gemiddelde van de afgelopen jaren. Hierbij waren 26 gewonden en 3 dodelijke slachtoffers te betreuren. In 46 gevallen deed het Team Spoedeisende Inzet (TSI) onderzoek. 

Door de Rijksrecherche is in 2018 voor een bedrag van 641.000 euro afgepakt. De komende jaren gaat de Rijksrecherche zich nog meer richten op financieel rechercheren en de digitale component in de opsporing. 

De Rijksrecherche startte in 2018 meerdere onderzoeken naar aanbestedingen op gemeentelijk niveau. In deze onderzoeken bleek dat bij gemeentelijke instanties valse facturering en fraude voor zelfverrijking vaak voor kwam. Naast strafrechtelijke trajecten maakt de Rijksrecherche ook bestuurlijke rapportages op, waarbij het advies betrekking heeft op het gedegen screenen van personeel bij projecten, de zorg voor het vier-ogen principe bij betalingen en het controleren van de facturering met betrekking tot geleverde kwaliteit.