Online platform voor slachtoffers

Met een vernieuwde site wil Slachtofferhulp Nederland meer slachtoffers bereiken en beter inspelen op hun wensen.

Slachtofferhulp Nederland helpt jaarlijks ongeveer 200.000 mensen. Dat zijn slachtoffers, nabestaanden, getuigen en betrokkenen van een misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of vermissing. Aangezien er zo’n 4 miljoen slachtoffers per jaar zijn, krijgt een groot aantal mensen nu geen slachtofferhulp.

Het vernieuwde www.slachtofferhulp.nl biedt slachtoffer online zelfhulpmiddelen en praktische hulp bij het invullen van schadeformulieren. Ook bevat het een forum (‘Lotgenotencontact’) voor mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Verder bevat de site onder meer een stap-voor-stap uitleg van het strafproces. Bij elke stap wordt uitgelegd wat de positie van het slachtoffer is en wat zijn rechten zijn.

Drugsrichtlijnen soft- en harddrugs

Onlangs zijn de aangepaste richtlijnen voor strafvordering bij softdrugs en harddrugs in werking getreden.

Om effectief criminele winsten te kunnen afpakken is in de softdrugsrichtlijn een inleidende tekst opgenomen die het makkelijker maakt om conservatoir beslag te kunnen leggen, een geldboete te eisen of een ontnemingsmaatregel te vorderen. De richtlijn bevat daarom nu een omrekensleutel van taakstraf en gevangenisstraf naar geldboete.

Beroepscriminelen die zich bezig houden met grote partijen harddrugs wil het OM behalve plukken, met name ook strenger straffen. Bij deze ondermijnende drugscriminaliteit zullen de wettelijke strafmaxima van 12 tot 16 jaar meer opgezocht worden. De officieren van justitie benadrukken hiermee de ernst van harddrugsmisdrijven. Die criminaliteit schaadt de volksgezondheid, kan grensautoriteiten corrumperen en verstoort economische verhoudingen door witwassen van enorme winsten.

Benelux-­politieverdrag uitgebreid

België, Nederland en Luxemburg krijgen meer mogelijkheden voor gegevensuitwisseling, grensoverschrijdend optreden en politieonderzoek in het buurland. Dat staat in het nieuwe Benelux-politieverdrag dat bewindslieden van de drie landen op 23 juli ondertekenden.

Rechtstreekse toegang mogelijk tot elkaars politiedatabanken wordt mogelijk op basis van hit/no hit. Daarnaast zal er directe raadpleging van politiedatabanken mogelijk zijn tijdens gezamenlijke acties en in gemeenschappelijke politieposten. Ook zal  binnen de grenzen van de eigen nationale wetgeving raadpleging van bevolkingsregisters mogelijk zijn. In de toekomst zullen ANPR (Automatic Number Plate Recognition)-cameragegevens, die een steeds belangrijkere rol spelen in bestrijding van criminaliteit, tussen de Benelux-landen uitgewisseld kunnen worden volgens het eigen geldende recht. Ook gaan politiediensten en gerechtelijke diensten nauwer samenwerken met lokale besturen om gerichter informatie uit te wisselen over georganiseerde criminaliteit (bestuurlijke aanpak) overeenkomstig het nationale recht.

Het Verdrag maakt grensoverschrijdende achtervolging een stuk makkelijker en verruimt de opsporingsbevoegdheden van politieambtenaren van de Benelux. Zo zal een rechtmatige ingezette achtervolging in het eigen land kunnen worden voortgezet over de grens, zonder de drempels voor strafbare feiten die de huidige regeling kenmerken. Nieuw in het Verdrag is ook dat een politieagent onder bepaalde voorwaarden grensoverschrijdende opsporingshandelingen kan uitvoeren.

De bestaande intensieve samenwerking op het vlak van politie-verbindings­officieren, gemeenschappelijke patrouilles en controles  alsook het verlenen van bijstand bij grote evenementen blijft behouden. Daarnaast worden de mogelijkheden  voor  grensoverschrijdende begeleidings- en bewakingsopdrachten en het optreden op internationale treinen aanzienlijk uitgebreid.

In geval van een crisissituatie, kunnen voortaan speciale politie-eenheden grensoverschrijdend optreden; dit is ook mogelijk als ondersteuning bij belang­rijke evenementen met een groot veiligheidsrisico zoals een NAVO-top.

Na goedkeuring door de parlementen, en het uitwerken van uitvoeringsovereenkomsten, zal het nieuwe Benelux-­politieverdrag in werking treden.

Rijksrecherche onderzocht 11 schietincidenten eerste helft 2018

De Rijksrecherche heeft in het eerste half jaar van 2018 onderzoek gedaan naar 11 schietincidenten. In deze gevallen hebben politiefunctionarissen in de uitoefening van hun functie gebruik gemaakt van een vuurwapen. Bij deze schietincidenten vielen twee dodelijke slachtoffers en raakten negen mensen gewond.

Alle gevallen van vuurwapengebruik door politiefunctionarissen met letsel of dood tot gevolg onderzoekt de Rijksrecherche, een opsporingsdienst die deel uitmaakt van het Openbaar Ministerie. Onder gezag van een officier van justitie doet de Rijksrecherche met distantie onpartijdig onderzoek. Als de Rijksrecherche het onderzoek heeft afgerond, beoordeelt het OM of het vuurwapengebruik door de politie rechtmatig is geweest.

OMgeslagen

Integriteit

“Politie en OM doen de laatste jaren onmiskenbaar veel meer aan integriteitsbeleid dan voorheen. Voor moedeloosheid of cynisme is dan ook geen reden, wel voor waakzaamheid. Essentieel is hoe de leiding met pijnlijke kwesties omgaat: wegmoffelen, of blootleggen en bespreekbaar maken. Gaan onze integriteitssessies over reële eigen casuïstiek of kiezen we voor vrijblijvend theater? Leren we van de fouten van collega’s en leidinggevenden, of beklagen we vooral het gedoe in de media (‘die beeldvorming: zó onterecht…’)?”

Peter Klerks, raadadviseur Parket-Generaal

Het Tijdschrift voor de Politie, nr. 5/18

Ondermijning en zwart geld

“Elke samenleving kent criminaliteit, maar als het een bepaald niveau bereikt ten opzichte van de witte economie, kun je het niet meer beheersen en wordt het een epidemie. Op dat punt zitten we.”

Arre Zuurmond, ombudsman van de metropoolregio Amsterdam.

Binnenlands Bestuur, 6 juli 2018

In strijd met de wet

“Ik vind dat een burgemeester nooit in strijd met de wet mag handelen. In het extreme geval dat ik als burgemeester een mensenleven kan redden door de wet te overtreden, zal ik dat zeker doen. Daarna stap ik echter meteen op.”

Annemarie Penn-te Strake, burgemeester Maastricht

VNG-magazine, 15 juni 2018