Tekst Morena Lam

Resultaten van het lezersonderzoek en aankomende veranderingen

De afgelopen maanden heeft de redactie, met behulp van een online enquête, feedback opgehaald bij de lezers van Opportuun. Doel hiervan was om in kaart te brengen hoe Opportuun in het algemeen wordt beoordeeld, wat men goed vindt aan het magazine, maar uiteraard ook wat volgens lezers beter kan. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek, waarvan er hier een aantal globaal zullen worden gedeeld, worden er in de nabije toekomst enkele veranderingen doorgevoerd.

De vragenlijst van het lezersonderzoek is door 77 lezers ingevuld. Een meerderheid, 57 procent, is werkzaam bij het OM. 20 procent van de respondenten is elders bij politie, justitie of overheid werkzaam. De respondenten zijn over het algemeen positief over het blad. Waar 16 procent aangeeft Opportuun ‘wel oké’ te vinden, beoordeelt 52 procent het magazine met ‘goed’ en 26 procent zelfs met ‘zeer goed’. De achtergrondverhalen over strafzaken vormen met 26 procent de absolute nummer één als het gaat om de best gewaardeerde inhoud. Op een goede tweede plaats staan de interviews, met 18 procent.

De digitale versie van Opportuun wordt steeds beter gevonden en gelezen. Dit merkt de redactie op doordat de vraag naar een digitaal abonnement steeds verder toeneemt ten opzichte van de aanvraag van een fysiek abonnement op Opportuun. Daarnaast geeft 50 procent van de respondenten aan dat zij Opportuun digitaal lezen. 16 Procent leest Opportuun zowel fysiek als digitaal, en 34 procent leest het blad enkel fysiek. Over de verschijningsfrequentie van het magazine zegt 73 procent deze prima te vinden, waar 8 procent vindt dat deze met meer regelmaat zou mogen verschijnen, op vaste dagen. 17 Procent van de lezers vindt dat Opportuun vaker zou mogen verschijnen en 2 procent vindt juist het tegenovergestelde.

Overige feedback

Naast deze algemene, gesloten vragen werden de respondenten ook enkele open vragen voorgelegd, met de mogelijkheid om feedback achter te laten voor de redactie. Van deze mogelijkheid werd dankbaar gebruik gemaakt. Met de verzamelde op- en aanmerkingen wil de redactie zeker iets doen. Daarom is besloten na de zomer te beginnen met een ideeënclub voor Opportuun: een groep OM’ers betrokken bij verschillende disciplines, vanuit het hele land, die een paar keer per jaar samenkomt om te sparren over de inhoud van het magazine. Bij de eerste bijeenkomst zullen de resultaten van dit lezersonderzoek uiteraard aan de ideeënclub worden voorgelegd, zodat deze kunnen worden meegenomen in de gesprekken.

Restyling

Ook is de redactie bijeengekomen om kritisch naar de vormgeving van het blad te kijken. Na een aantal jaar dezelfde opmaak aangehouden te hebben, wordt het wellicht tijd voor iets nieuws. Hoofdlijnen hierbij waren de leesbaarheid, toegankelijkheid, uitstraling en herkenbaarheid van het blad. Wanneer de voorgestelde veranderingen zullen worden doorgevoerd is nog niet zeker, maar dat er, op het gebied van opmaak en inhoud, dingen zullen veranderen, staat vast.